ul. Metalowców 25 Dębica
+48 (0) 14 683 45 51
poczta@przetacznik.pl

Klauzula informacyjna dla Klientów

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

Zakładu Mechaniczno – Ślusarskiego Produkcyjno Usługowo Handlowego Stanisław Przetacznik

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stanisław Przetacznik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Zakład Mechaniczno – Ślusarski Produkcyjno Usługowo Handlowego Stanisław Przetacznik, Góra Motyczna 80a, 39-204 Żyraków
 2. kontakt z administratorem – poczta@przetacznik.pl
 3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane w celu:
 • realizacji zawartej umowy dotyczącej wykonania wyrobów ortopedycznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione przez Administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. urzędom. Do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp pracownicy oraz współpracownicy Administratora, jak również podwykonawcy Administratora, np. kancelarie prawnicze, firmy 
 2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz do czasu upływu przedawnienia roszczenia, jak również przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują Administratorowi przechowywać dane, w przypadkach gdy przepisy nie precyzują czasu przechowywania danych, dane nie będą przechowywane dłużej niż 10 lat.
 4. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
 6. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

ZAPEWNIAMY, ŻE PAŃSTWA DANE SĄ BEZPIECZNE